Skip Navigation
Kawakita Handeishi – Japanese, 1878-1963