Skip Navigation
Kobayakawa Kiyoshi – Japanese, 1896-1948