Skip Navigation
Kabe Hiroshi – Japanese, born 1926