Skip Navigation
Torii Kiyotada VII – Japanese, 1875-1941