Skip Navigation
Thomas Swanson – British, born London, 1753-1783