Skip Navigation
Hamanaka Gesson – Japanese, born 1943