Skip Navigation
Fujioka Shuhei – Japanese, born 1947