Skip Navigation
Anthony Velonis – American, 1911–1997