Skip Navigation
Juvenal Sanso – Spanish, born 1929