Skip Navigation
Antoine Monnoyer – French, 1670-1747