Skip Navigation
Kawase Hasui – Japanese, 1883-1957