Skip Navigation
Watanabe Shiko – Japanese, 1683-1755