Skip Navigation
Hamada Shoji – Japanese, 1894-1978