Skip Navigation
Nakamura Tekisai – Japanese, 1629-1702