Skip Navigation
Tokosai Yoshitatsu – Japanese, 19th century