Skip Navigation
Hamada Shinsaku – Japanese, born 1929