Skip Navigation
Urushibara Mokuchu – Japanese, 1888-1953