Skip Navigation
Kobayashi Kiyochika – Japanese, 1847-1915