Skip Navigation
Kawakami Ryoka – Japanese, 1887-1921