Skip Navigation

Share Item

Katsukawa Shunei The Actor Ichikawa Yaozo III as Takebayashi Tadashichi, from Chusingura

Permalink:

Your message has been sent!