Skip Navigation

Share Item

Kuba (Bushoong subgroup) Ndop figure depicting Nyim Mbó Mbóosh (r. ca. 1650), Nyim Mishé miShyááng máMbúl (r. ca. 1710), or Nyim Kot áNée (r. ca. 1740)

Permalink:

Your message has been sent!