Skip Navigation

Share Item

Kobayashi Kiyochika Braving the Snow, Our Troops Capture the Stronghold at Weihaiwei (Yuki o okashite, waga gun Ikaiei no kenrui o nuku zu)

Permalink:

Your message has been sent!